Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Με όπλο τη βαθιά γνώση των αναγκών της αγοράς στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, αλλά και τη πολύχρονη εμπειρία, η εταιρεία επιδιώκει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στην ποιότητα.

Η PHOENIX διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της:

 • Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 • Έγκριση Στολής από το Γ.Ε.ΕΘ.Α.
 • Άδεια Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης από την Ε.Ε.Τ.Τ.
 • Άδεια Διενέργειας Ελέγχων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Διαθέτοντας τεχνογνωσία, οργάνωση και υποδομή, και επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό, η PHOENIX FS έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τεκμηριωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφορίας, Κοινωνικής Υπευθυνότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Οδικής Ασφάλειας, κατά της Δωροδοκίας και Επιχειρησιακής Συνέχειας, τα οποία τηρούνται ενήμερα σε συμμόρφωση με τα αντίστοιχα εφαρμόσιμα διεθνή πρότυπα:

 • ISO 9001:2015 Quality Management System
 • ISO 27001:2013 Information Security Management System
 • SA 8000:2014 Social Accountability Management System
 • ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System
 • ISO 14001:2015 Environmental Management System
 • ISO 39001:2012 Road Traffic Management System
 • ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System
 • ISO 22301:2012 Business Continuity Management System 

ως μέσο για να εξασφαλίζει αφενός μεν ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας και λοιπές υπηρεσίες, αφετέρου δε και ότι οι κάθε είδους και προέλευσης πληροφορίες και δεδομένα που περιέρχονται στην κατοχή της στο πλαίσιο λειτουργίας της, υλοποιούνται και διαχειρίζονται αντιστοίχως σε συμμόρφωση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις σε ότι αφορά την ποιότητα, την προστασία από απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα, όπως αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν από το θεσμικό, κανονιστικό και τυποποιητικό πλαίσιο λειτουργίας της, από τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται, από τους πελάτες της, από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και από την ίδια την εταιρεία.