Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Με όπλο τη βαθιά γνώση των αναγκών της αγοράς στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, αλλά και τη πολύχρονη εμπειρία, η εταιρεία επιδιώκει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στην ποιότητα.

Η PHOENIX διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της:

  • Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  • Έγκριση Στολής από το Γ.Ε.ΕΘ.Α.
  • Άδεια Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης από την Ε.Ε.Τ.Τ.
  • Άδεια Διενέργειας Ελέγχων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Διαθέτοντας τεχνογνωσία, οργάνωση και υποδομή, και επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό, η PHOENIX FS έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και τηρεί διαρκώς ενήμερα τεκμηριωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Οδικής Ασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφορίας, τα οποία τηρούνται ενήμερα σε συμμόρφωση με τα αντίστοιχα εφαρμόσιμα διεθνή πρότυπα:

  • ISO 9001:2015 Quality Mangement Systems – Requirements,
  • ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety,
  • ISO 14001:2015 Environmental Management Systems,
  • ISO 39001:2012 Road Traffic Safety: Requirements for Road Traffic Safety Management Systems  και
  • ISO 27001:2013 Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements,

ως μέσο για να εξασφαλίζει αφενός μεν ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας και λοιπές υπηρεσίες, αφετέρου δε και ότι οι κάθε είδους και προέλευσης πληροφορίες και δεδομένα που περιέρχονται στην κατοχή της στο πλαίσιο λειτουργίας της, υλοποιούνται και διαχειρίζονται αντιστοίχως σε συμμόρφωση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις σε ότι αφορά την ποιότητα, την προστασία από απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα, όπως αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν από το θεσμικό, κανονιστικό και τυποποιητικό πλαίσιο λειτουργίας της, από τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται, από τους πελάτες της, από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και από την ίδια την εταιρεία.