Σύστημα Επίβλεψης Υπηρεσιών Ασφαλείας

Σύστημα Επίβλεψης Υπηρεσιών Ασφαλείας

Στο παρόν αναλύονται  οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το Ολοκληρωμένο Σύστημα  Ελέγχου, Επιτήρησης και Διακρίβωσης των περιπόλων, των θέσεων σταθερής φύλαξης και των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, ήτοι:

 • Τις διαδρομές με χρονολογική σειρά,
 • Tα σημεία ελέγχου,
 • Τη χρονική στιγμή διέλευσης από κάθε σημείο ελέγχου,
 • Την επιτήρηση των θέσεων σταθερής φύλαξης ανά σημείο ελέγχου,
 • Το ιστορικό αρχείο όλων των διαδικασιών, για κάθε περίπολο, σταθερή φύλαξη ή άμεση επέμβαση.

Με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για συστήματα επικοινωνιών και αντιμετώπισης κινδύνων, το σύστημα Ελέγχου, Προστασίας και Ασφάλειας Προσωπικού της εταιρείας μας διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τους χρήστες (προσωπικό φύλαξης), απόλυτα ασφαλείς  αφού θα έχουν στη διάθεσή τους μια συσκευή τετραπλής τεχνολογίας η οποία υποστηρίζει:

 • Τις ανάγκες αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ του εμπλεκόμενου προσωπικού για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών.
 • Την προστασία του προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους με διαθεσιμότητα κομβίου ανάγκης (Panic Button), αισθητηρίου πτώσης (Man Down) και πάλης (Vibration).
 • Φωνητική επικοινωνία (κινητό τηλέφωνο), με το πάτημα ενός κουμπιού με το Κέντρο Ελέγχου.
 • Φωνητική επικοινωνία με κλήση οποιουδήποτε γνωρίζει τον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής,
 • Κλήση ανάγκης αν ο φέρων τη συσκευή βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 • Αποστολή σημάτων κινδύνου στο Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση πτώσης του φέροντος τη συσκευή.
 • Αποστολή σημάτων κινδύνου στο Κέντρο Ελέγχου, σε περίπτωση συμπλοκής με άλλα άτομα.
 • Επίβλεψη της γεωγραφικής θέσης του φέροντος τη συσκευή ακόμα και αν αυτός βρίσκεται εντός κτιρίου.
 • Αποστολή σημάτων κινδύνου στο Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση που ο φέρων τη συσκευή βρεθεί εκτός του γεωγραφικού χώρου που έχει προκαθοριστεί να κινείται.
 • Επιβεβαίωση της γεωγραφικής θέσης του φέροντος τη συσκευή με “σάρωση” της συσκευής σε RFID tags που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία επίσκεψης ( PV, όροφοι κτιρίου, περίμετρος οικοπέδου κλπ.).
 • Αποστολή σημάτων αυτοελέγχου της συσκευής στο Κέντρο Ελέγχου (παραβίαση συσκευής, κατάσταση μπαταρίας, test επικοινωνίας κλπ.).

Επίβλεψη Εσωτερικών – Εξωτερικών Περιπόλων, Άμεσης Επέμβασης και Θέσεων Σταθερής Φύλαξης

Στο σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων και σε προεπιλεγμένα από το Σχέδιο Ασφαλείας σημεία ανά εγκατάσταση, τοποθετούνται ειδικοί ανιχνευτές προσέγγισης (RFID Tags). Το προσωπικό ασφαλείας (φύλακας βάρδιας, προσωπικό περιπολίας ή/και άμεσης επέμβασης), θα επισκέπτεται τα εν λόγω σημεία τα χρονικά διαστήματα ή τις ακριβείς ώρες που θα του υποδεικνύονται από το Σχέδιο Ασφαλείας και με τη χρήση της φορητής συσκευής πολλαπλών λειτουργιών (Active Track),  θα πιστοποιεί την επίσκεψή του και κατ’ επέκταση τον έλεγχο κάθε εγκατάστασης.

Η πληροφορία επίσκεψης κάθε σημείου (γεωγραφική θέση, επιβεβαίωση σημείου ελέγχου κλπ.), καταγράφεται αυτόματα στην ενιαία βάση δεδομένων του Κέντρου Ελέγχου, Διαχείρισης και Υποστήριξης Πελατών (ΚΕΔΥΠ), της εταιρείας μας.

Το σύστημα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να εποπτεύεται ταυτόχρονα (παράλληλα), από τον πελάτη μας με ασφαλή σύνδεση (VPN),  ώστε να παρακολουθεί τα δεδομένα (καταγραφές) και να εκτυπώνει αναφορές .

Στην περίπτωση μη καταγραφής της πληροφορίας επίσκεψης την οριζόμενη από το Σχέδιο Ασφαλείας ώρα, το σύστημα ενημερώνει τους χειριστές στο ΚΕΔΥΠ για το συμβάν (Alert), ώστε να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Η φορητή συσκευή Active Track διαθέτει τετραπλό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας (A-GPS/GSM/GPRS/RFID) και κάθε ενέργεια ή κατάσταση λειτουργίας μεταδίδεται αυτόματα για να καταγραφεί στη βάση δεδομένων του κεντρικού συστήματος διαχείρισης στο ΚΕΔΥΠ. Επίσης η φορητή συσκευή διαθέτει κομβίο πανικού και κομβίο φωνητικής επικοινωνίας, ούτως ώστε, σε περίπτωση κινδύνου ο φύλακας να έχει στη διάθεσή του το συντομότερο τρόπο επικοινωνίας/αναγγελίας και να ληφθούν μέσω του ΚΕΔΥΠ τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Ασφαλείας μέτρα καταστολής.

Επιπλέον ο φορητός αναγνώστης έχει τη δυνατότητα αυτόματης αποστολής σημάτων κινδύνου όταν βρίσκεται σε οριζόντια θέση (πτώση ανθρώπου), όταν δεχθεί ισχυρή δόνηση (πάλη) και όταν η πηγή τροφοδοσίας του βρίσκεται σε χαμηλό όριο.

Όλες οι πληροφορίες (γεωγραφική θέση, παρέκκλιση προκαθορισμένης πορείας, ανάγνωση σημείων επίσκεψης, στάθμη μπαταρίας, κλήση ανάγκης, τηλεφωνική κλήση, αίτημα για φωνητική κλήση κλπ.), καταγράφονται επιπλέον στον φορητό αναγνώστη κατά χρονολογική σειρά και σε περίπτωση απουσίας του δικτύου GPS/GSM/GPRS, οι πληροφορίες αποστέλλονται ομαδικά όταν η φορητή συσκευή βρεθεί εντός δικτύου.

Συνοπτικά η Αυτόνομη – Ασύρματη Συσκευή ενσωματώνει:

Τεχνολογία GSM : Αμφίδρομη Φωνητική Επικοινωνία μεταξύ φύλακα –  ΚΕΔΥΠ. Τηλεφωνική κλήση προς φύλακα (εισερχόμενες κλήσεις), από οποιονδήποτε γνωρίζει τον τηλεφωνικό αριθμό κλήσης ή από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς (μέχρι 8).

Τεχνολογία GPRS : Αυτόματη Μετάδοση Σήματος Κινδύνου στα Κέντρα Ελέγχου μετά από πίεση του κομβίου πανικού, την πτώση ανθρώπου ή συμπλοκής. Αυτόματη μετάδοση Σημάτων Αυτοελέγχου στο Κέντρο Ελέγχου (παραβίαση συσκευής, φόρτιση και στάθμη μπαταρίας). Αποστολή σημάτων Test επικοινωνίας (επιλογή ανά 1 sec).

Τεχνολογία GPS: Απεικόνιση σε χάρτες της Γεωγραφικής Θέσης του φύλακα/οχήματος, της διαδρομής ή παρέκκλισης της πορείας του και ορισμός περιοχής που κινείται ο φύλακας/όχημα.

Τεχνολογία A- GPS: Γεωγραφική Θέση φύλακα όταν αυτός βρίσκεται εντός κτιρίου (υποστήριξη σημάτων GPS των δορυφόρων από τα δίκτυα GSM/GPRS).

Τεχνολογία RFID: Έλεγχο Επίσκεψης του φύλακα σε προεπιλεγμένα σημεία (tags προσέγγισης), με ακαριαία ενημέρωση του ΚΕΔΥΠ.

Αρχιτεκτονική Εφαρμογής

Προκειμένου να υπάρχει συνεχής έλεγχος των φυλάκων στις σταθερές φυλάξεις και των  Περιπολιών (προγραμματισμένων και άμεσης επέμβασης), χρησιμοποιείται το υφιστάμενο Λογισμικό Διαχείρισης της εταιρείας μας (Safe Link), μέσω του οποίου οι χειριστές παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την υλοποίηση του προγράμματος περιπολιών, έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν άμεσα στον τόπο κάποιου συμβάντος εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ή και απολογιστικά την κίνηση των φυλάκων/οχημάτων που εκτελούν περιπολίες εντός των κτιρίων, ή εκτελούν υπηρεσίες άμεσης επέμβασης. Επιπλέον ενημερώνονται για διάφορα συμβάντα (π.χ παρατεταμένη στάση οχήματος, υπέρβαση χρονικού ορίου ελέγχου κλπ) και παράγουν αναφορές.

Το λογισμικό του συστήματος Ελέγχου – Περιπολίας – Επικοινωνίας Φυλάκων (Safe Link), είναι εγκατεστημένο στο ΚΕΔΥΠ.

Το λογισμικό παρέχει όλες τις δυνατότητες εισαγωγής χρονοπρογραμμάτων για την επίσκεψη στα σημεία ελέγχου για συγκεκριμένες ημέρες, ώρες και λεπτά της ώρας, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της ορθής πορείας του Φύλακα προς τα σημεία ελέγχου, δίνει αναγγελία συναγερμού στις περιπτώσεις μη σωστής τήρησης της πορείας ελέγχου, καθώς και πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση του φύλακα για απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από την πραγματική γεωγραφική του θέση.

Η βάση δεδομένων (database), του συστήματος υποστηρίζει την εισαγωγή οποιουδήποτε σεναρίου επιλεγεί για την ορθή επιτήρηση του σχεδίου περιπολιών/φυλάξεων, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφαλείας του πελάτη μας, ανεξαρτήτως αν το σχέδιο αυτό θα υπόκειται σε αλλαγές ή τροποποιήσεις.

Η δομή του λογισμικού διαχείρισης (Safe Link), με τις βασικές λειτουργίες που υποστηρίζονται είναι οι ακόλουθες:

 • Δημιουργία λίστας περιπολιών από μενού πολλαπλών επιπέδων για εύκολη και γρήγορη επιλογή και αναζήτηση των σημείων ενδιαφέροντος.
 • Αυτόματος εντοπισμός των φυλάκων, φυλάκων περιπολίας, άμεσης επέμβασης, οχημάτων και απεικόνιση σε αναλυτικό ψηφιακό χάρτη.
 • Εποπτεία του Ημερήσιου Δρομολογίου εν εξελίξει, με σχηματική απεικόνιση της πορείας στο χάρτη, αλλά και παρουσίασης όλων των στοιχείων των δρομολογίων (ημ/νία & ώρα έναρξης-λήξης δρομολογίου, ονομασία & διάρκεια στάσεων, διανυθέντα χιλιόμετρα).
 • Παρακολούθηση των φυλάκων/οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και οπτική αναπαράσταση στον ψηφιακό χάρτη με τη χρήση ειδικού συμβόλου.
 • Αναφορά θέσης φύλακα/οχήματος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
 • Αναπαραγωγή της πορείας ενός φύλακα/οχήματος με δυνατότητα παράθεσης δρομολογίων στο ίδιο παράθυρο χάρτη.
 • Απεικόνιση ίχνους της πορείας που έχει ακολουθήσει ένα φύλακας/όχημα.
 • Λειτουργία άμεσης εστίασης και συνεχούς παρακολούθησης φύλακα/οχήματος.
 • Εύρεση πλησιέστερου φύλακα/οχήματος σε γεωγραφικό χώρο ή θέση που θα επιλέξει ο χρήστης.
 • Απεικόνιση πληροφοριών σε μορφή πίνακα τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και κατά την λειτουργία αναπαραγωγής της πορείας ενός φύλακα/οχήματος, που θα δίνει στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα, τη θέση και την κατάσταση του φύλακα όπως: Ονοματεπώνυμο, αριθμός δρομολογίου, μορφή υπηρεσίας, θέση (γεωγραφικό μήκος / πλάτος), κατεύθυνση, ημερομηνία και ώρα τελευταίας αναφοράς, κλπ.
 • Ενημέρωση για διάφορα συμβάντα (πχ. παρατεταμένη στάση, είσοδος-έξοδος από προκαθορισμένη περιοχή κλπ) και απεικόνιση των φυλάκων/οχημάτων που εμπλέκονται σε κάποιο συμβάν με διαφορετικό χρώμα.
 • Επικοινωνία με κάποιον φύλακα, ομάδες φυλάκων για την παροχή πληροφορίας θέσης, την αποστολή μηνυμάτων, μεταβολής παραμέτρων κλπ.
 • Διαχείριση συμβάντων και καταστάσεων έκτατης ανάγκης.
 • Δημιουργία αναφορών για επιβεβαίωση, διαχείριση και στατιστικές πληροφορίες (Αναλυτική Παρουσίαση έναρξης λήξης κίνησης του φύλακα, χρονικής διάρκειας υπηρεσίας, και  δυνατότητα επιλογής χρονικής περιόδου ενδιαφέροντος.

Περιγραφή Υποδομών (Hardware – Software)

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης σημάτων, δεδομένων και υπηρεσιών «ανοικτού κώδικα» (open source)  το οποίο αποτελείται από το λογισμικό Safe Link, τους κεντρικούς και εφεδρικούς διακομιστές (Servers),  το υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Storage) και τις απαραίτητες θέσεις εργασίας, με σκοπό να παρέχουμε υπηρεσίες προς τους πελάτες μας, με συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης ως προς:

 • Την αξιοπιστία και διαθεσιμότητα του κεντρικού συστήματος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Την ταχύτητα στην προσπέλαση των δεδομένων.
 • Την ευκολία παρακολούθησης και επεξεργασίας των δεδομένων σε περιβάλλον Internet.
 • Την απομακρυσμένη παρακολούθηση των δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένο έργο – πελάτη, μέσω ασφαλούς σύνδεσης.

Το Safe Link έχει κατασκευαστεί  με τα πλέον  σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και βάση δεδομένων σε περιβάλλον Oracle. PHP, JAVA και Oracle καθιστούν την εφαρμογή σταθερή και όλες οι ρυθμίσεις ή παραμετροποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Το λογισμικό Safe Link διαχειρίζεται τις παρακάτω οντότητες (modules):

 • Σήματα Επιτήρησης – Συναγερμού Συστημάτων Ασφαλείας,
 • Οπτικά Σήματα Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος TV (CCTV),
 • Σήματα Συστημάτων Κεντρικού Ελέγχου (BMS),
 • Δεδομένα  Ελέγχου Παρουσίας Προσωπικού (PGS/GSM/GPRS/RFID),
 • Δεδομένα Παρακολούθησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,
 • Διαχείριση Πελατών – Συνεργατών,
 • Διαχείριση Εργασιών & Προσωπικού,
 • Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων,
 • Διαχείριση Αναφορών (Reports).

Για την υλοποίηση κάθε έργου λειτουργούν οι οντότητες «Δεδομένα Ελέγχου Παρουσίας Προσωπικού» και «Διαχείριση Εργασιών & Προσωπικού», ούτως ώστε να αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες επίβλεψης των φυλάξεων και των περιπολιών με προσδιορισμό των εργασιών, των εμπλεκόμενων φυλάκων, την καταγραφή του χρόνου που αναλώθηκε για εργασία/υπηρεσία, την καταγραφή σχολίων κ.α, σε χρονολογική βάση.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Κέντρου Ελέγχου, Διαχείρισης και Υποστήριξης Πελατών (ΚΕΔΥΠ), διαθέτει τα πλέον ισχυρά και τεχνολογικά προηγμένα μηχανήματα ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας. Η μελέτη και υλοποίηση ενός Virtual περιβάλλοντος με τη χρήση της τεχνολογίας των οίκων Cisco και Hewlett Packard (HP), εξασφαλίζουν την σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία του υλισμικού. Στον βασικό εξοπλισμό (κύριο και εφεδρικό), του ΚΕΔΥΠ περιλαμβάνονται:

 • Διακομιστές (servers), CISCO πλήρεις σε συνδεσμολογία “safety”, δηλ. σε περίπτωση βλάβης ενός ή και δύο συστημάτων, συνεχίζεται η λειτουργία του κέντρου χωρίς καμία διακοπή. Η σύνδεση των διακομιστών (nodes) πραγματοποιείται  μέσω τεχνολογίας Ethernet, με τη χρήση των Cisco Catalyst τα οποία είναι εγκατεστημένα  σε ζεύγος διασυνδεδεμένο με τεχνολογία Flexstack ώστε να μπορεί να παράξει την επιθυμητή διαθεσιμότητα.
 • Αποθηκευτικός χώρος (Storage), με συστοιχία δίσκων τεχνολογίας SAS σε σύνδεση με όλους τους διακομιστές, όπου και αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα της βάσης δεδομένων Oracle, με σκοπό η μέθοδος RAID-DP να εξασφαλίζει την αποθήκευση, εξυπηρέτηση, διαθεσιμότητα και ασφάλεια των δεδομένων για σχεδόν απεριόριστο χρόνο.
 • Δικτυακές συσκευές (CISCO switches), για την αυτόνομη και ανεξάρτητη δικτυακή λειτουργία του ΚΕΔΥΠ.
 • Συσκευές Ασφαλείας Δεδομένων (CISCO ASA), για προστασία πρόσβασης των  δεδομένων  από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, ιούς, spams κλπ.
 • 3 πλήρεις Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (HP), ως σταθμοί εργασίας.
 • 9 οθόνες (22’’ και 42’’), παρακολούθησης και επεξεργασίας δεδομένων.
 • Συσκευές αδιάλειπτης παροχής (UPS), για 8ωρη αυτονομία και Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 15KVA για απεριόριστη αυτονομία παροχής ισχύος.

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός

Οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του ΚΕΔΥΠ εξυπηρετούνται από μικτό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (κύριο και εφεδρικό), για λόγους ασφαλείας και αδιάλειπτης μεταφοράς των δεδομένων (ήχος, εικόνα, data). Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί:

 • 10 σταθερές γραμμές ΟΤΕ (DSL-ISDN),
 • 30 τηλεφωνικές συνδέσεις δεδομένων (GPRS),
 • 5 τηλεφωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS,
 • Μισθωμένο κύκλωμα οπτικής ίνας χωρητικότητας 6Μb μεταξύ των γραφείων (Αθήνας – Θεσσαλονίκης).

Λειτουργία Εφαρμογής

Στο Κέντρο Ελέγχου “τρέχει” η εφαρμογή Safe Link επικοινωνώντας συνεχώς με την κεντρική βάση δεδομένων μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Παρέχεται Read Only πρόσβαση (σε πραγματικό χρόνο), στην βάση δεδομένων του συστήματος επίβλεψης των περιπολιών, την διαχείριση Εργασιών & Προσωπικού καθώς και στα Δεδομένα  Ελέγχου Παρουσίας Προσωπικού.

Επικοινωνία με το Σύστημα

Η επικοινωνία με τον Server πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης αφού η εφαρμογή υποστηρίζει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας (SSL). Η διασύνδεση μπορεί να γίνει μέσω VPN (ιδιωτικό δίκτυο), με κρυπτογράφηση 3DES, που αυτόματα καθιστά όποια δεδομένα άχρηστα για τον μη εξουσιοδοτημένο παραλήπτη.

Σε περίπτωση βλάβης του ιδιωτικού δικτύου, πραγματοποιείται σύνδεση μέσω οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού μέσου (Wi-Fi, Satellite Internet κλπ.), είναι διαθέσιμο.

Σε περίπτωση βλάβης του ιδιωτικού δικτύου στο άκρο Β (ΚΕΔΥΠ),  πραγματοποιείται αυτόματη μεταγωγή στις εφεδρικές τηλεφωνικές γραμμές DSL, ή στις γραμμές κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS, ή στο μισθωμένο κύκλωμα οπτικής ίνας.

Επιλογές Διαχείρισης Προσωπικού Φύλαξης & Περιπόλων

Αυτή η εφαρμογή έχει ως κύριο σκοπό τη διαχείριση του προσωπικού φύλαξης, την παρακολούθηση των εργασιών φύλαξης, καθώς και τη βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου των φυλάξεων. Το σύστημα ενσωματώνει τις παρακάτω υποενότητες:

 • Δημογραφικά στοιχεία. Πλήρης φάκελος στοιχείων,
 • Φωτογραφία. Πεδίο επισύναψης φωτογραφιών,
 • Έντυπα. Καρτέλα ελέγχου των απαραίτητων ενδοεταιρικών εντύπων,
 • Σημειώσεις. Καρτέλα σημειώσεων,
 • Ιστορικό Εφόδων. Καρτέλα αναφοράς εφόδων,
 • Έγγραφα. Καρτέλα επισύναψης πρωτότυπων εγγράφων του φύλακα,
 • Εκπαιδεύσεις. Καρτέλα εκπαιδεύσεων που έχει παρακολουθήσει ο φύλακας,
 • Οχήματα. Καρτέλα οχημάτων που έχουν χρεωθεί στον φύλακα,
 • Πάγια. Εξοπλισμός εταιρικών παγίων που έχει χρεωθεί στον φύλακα,
 • Υλικά. Εξοπλισμός υλικών που έχει χρεωθεί στον φύλακα.
 • Χρονοδιαγράμματα. Καρτέλα ανάπτυξης των προγραμμάτων εργασίας των υπαλλήλων φύλαξης,
 • Γεγονότα. Καρτέλα καταγραφής διαφόρων καταστάσεων που συμβαίνουν στις φυλάξεις.

Επιλογές Διαχείρισης Ενημερώσεων

Στην υποενότητα ενημερώσεων περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και λειτουργίες που εξυπηρετούν στην ενημέρωση των υπαλλήλων φύλαξης για γεγονότα φύλαξης, περιπολιών, άμεσης επέμβασης και οργάνωσης, για θέματα οδηγιών φύλαξης και επικινδυνότητας.

Επιλογές Διαχείρισης Δεδομένων & Σημάτων Ανάγκης

Η διαχείριση των δεδομένων και των σημάτων ανάγκης (Alerts), πραγματοποιείται εύκολα, με απλούς και ελάχιστους χειρισμούς.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΡΟΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση λήψης σήματος ανάγκης (πχ. Κομβίο Πανικού από την συσκευή ID 0301060, Ονοματεπώνυμο φέροντος xxx, Ημερομηνία 24/02/2014, ώρα 11:35:42), ακούγεται από τον τερματικό σταθμό (Η/Υ), έντονος ήχος ειδοποίησης. Ο χειριστής προχωρά στην αναγνώριση του εισερχόμενου συναγερμού με απλή κίνηση (click), επί του σήματος. Αυτόματα “ανοίγει” το παράθυρο οδηγιών όπου ο χειριστής διαβάζει και εκτελεί τις εντολές που έχουν καταχωρηθεί εκ των προτέρων στο σύστημα (κλήση Αστυνομίας τηλ. xx xxxxxxx, αποστολή περιπολικού Άμεσης Επέμβασης τηλ. xx xxxxxxx, κλήση ασθενοφόρου τηλ. xx xxxxxxxx κλπ.). Ταυτόχρονα εμφανίζεται ο χάρτης στο οποίο εμφανίζεται η γεωγραφική θέση (στίγμα), της συσκευής από την οποία προήλθε ο συναγερμός πανικού.

ΒΑΣΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ)

Η διαχείριση και εποπτεία των φυλάξεων, των περιπολιών και των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης βασίζεται σε μια σειρά διαδραστικών τεχνολογιών για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι:

 • Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S),
 • Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (G.P.S),
 • Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS),
 • Το λογισμικό πληροφορικής,
 • Το Internet.

Οι χειριστές του συστήματος μπορούν να βλέπουν τη θέση κάθε συσκευής ή ομάδας συσκευών Active Link πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, σε πραγματικό ή παρελθόντα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε στιγμή ο χειριστής γνωρίζει την ακριβή θέση των συσκευών (φυλάκων ή/και οχημάτων).

Επιγραμματικά, οι δυνατότητες της εφαρμογής  συνοψίζονται ως εξής:

 • Εντοπισμός και εποπτεία φυλάκων/οχημάτων,
 • Ημερήσια κίνηση κάθε φύλακα, περιπόλου με στάσεις, ενδιάμεσες διαδρομές, διανυθέντα χιλιόμετρα ανά διαδρομή ή/και συνολικά,
 • Απεικόνιση επί χαρτών των σημείων ελέγχου για τα φυλασσόμενα κτίρια. Απεικόνιση κανονικής (προγραμματισμένης), διαδρομής με διακριτό χρώμα (πράσινο) και αντικανονικής (παρέκκλιση πορείας – προγράμματος), με διαφορετικό χρώμα (κόκκινο).
 • Ειδοποίηση χρηστών (alert), για παρέκκλιση πορείας, για καθυστερημένη ή μη επίσκεψη στο σημείο ενδιαφέροντος, για τη μη σωστή χρονολογική σειρά επίσκεψης στα σημεία ελέγχου,
 • Ειδοποίηση χρηστών για παρατεταμένη και αναίτια ακινησία του φύλακα. 


  ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στην υποενότητα ΑΝΑΦΟΡΕΣ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης πλήθους αναφορών που επιδέχονται παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Συνοπτικά, οι παραγόμενες αναφορές σε αρχείο Excel (.xls), ή οποιοδήποτε άλλο επιθυμητό, είναι:

 • Χάρτης με τα σημεία ελέγχου.
 • Τα στοιχεία ανά σημείο ελέγχου: Ονομασία / περιγραφή σημείου ελέγχου, Γεωγραφικό στίγμα, Διεύθυνση, φωτογραφίες (jpeg, bmp κλπ.).
 • Στοιχεία της αρμόδιας περιπόλου (διαδρομή, προσωπικό, τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα συνεργάτη – υπεργολάβου),
 • Στοιχεία προσωπικού σταθερής φύλαξης (διαδρομή, προσωπικό, τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα συνεργάτη – υπεργολάβου),
 • Στοιχεία προσωπικού άμεσης επέμβασης (διαδρομή, φύλακας, τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα συνεργάτη – υπεργολάβου),
 • Απεικόνιση του τελευταίου χρονικά ελέγχου σε κάθε σημείο,
 • Απεικόνιση του σημείου ελέγχου με χρωματικό κώδικα, ανάλογα με το εάν υφίσταται η όχι περιστατικό ασφαλείας.