Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Το προσωπικό ασφαλείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας στην εκτέλεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Η PHOENIX διαθέτει ένα καλά οργανωμένο Τμήμα Προσωπικού, και η επιλογή των φυλάκων γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Πιστεύουμε ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η προσέλκυση και διατήρηση μιας ευσυνείδητης και ικανής ομάδας ανθρώπων, καθώς επίσης και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου δέσμευσης και συμμετοχής από τους ανθρώπους αυτούς. Προσφέρουμε απασχόληση στον συναρπαστικό κόσμο του κλάδου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, όπου η επικοινωνία, η επαφή με τον κόσμο, η διακριτικότητα και οι συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις ασφαλείας συμπληρώνουν ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης SA8000, το οποίο καλύπτει τις λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης της εταιρείας, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Η Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας της PHOENIX βασίζεται στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και στο εθνικό εργασιακό δίκαιο τα οποία προστατεύουν και ενισχύουν  όλο το προσωπικό αλλά και τους συνεργάτες της εταιρείας, ενώ καθορίζει την πολιτική, τις διαδικασίες και τις οδηγίες καλής εκτέλεσης εργασιών που εφαρμόζονται από το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται τόσο στα κτίρια διοίκησης όσο και στις επιτόπου φυλάξεις και λοιπούς χώρους παροχής υπηρεσιών.

Πολιτική για την εταιρεία PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. αποτελεί η λειτουργία και η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους και πιστοποιημένων υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας και λοιπών υπηρεσιών υποστήριξης σε φορείς, οργανισμούς, λιμενικές και λοιπές εγκαταστάσεις ή/και εκδηλώσεις του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους κατά τρόπο αναμφισβήτητο, με τις αντίστοιχες κατά περίσταση απαιτήσεις των πελατών, τις προσδοκίες των αναγνωρισμένων ενδιαφερομένων μερών, της νομοθεσίας, των εφαρμόσιμων τυποποιητικών και κανονιστικών εγγράφων οιασδήποτε προέλευσης και της σχετιζόμενης τεχνικής, επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου.

Η ανωτέρω αξιοπιστία εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, και με την διαρκή ικανοποίηση της κείμενης εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, των κριτηρίων επίσημης αναγνώρισης και των απαιτήσεων που θέτουν οι αρμόδιες αρχές, των κριτηρίων πιστοποίησης και των απαιτήσεων που τίθενται στο Διεθνές Πρότυπο Κοινωνικής Υπευθυνότητας – Social Accountability (SA) 8000:2014, όπως αυτά ερμηνεύονται στις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες του Διαχειριστή του αντίστοιχου Σχήματος Πιστοποίησης, του αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης και των λοιπών , ενδιαφερομένων με τη λειτουργία της πιστοποίησης, φορέων και οργανισμών, καθώς και με τη συμμόρφωση με τις ανάλογες απαιτήσεις και τα λοιπά κανονιστικά έγγραφα που τίθενται σχετικά, όπως εκάστοτε βρίσκονται όλα τα ανωτέρω σε ισχύ. 

Η Διοίκηση της PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών που επωμίζεται εντός του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας που επιχειρεί, αλλά και έναντι του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, ορίζει την παρούσα Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας, η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι δεσμεύσεις: 

 • Πλήρη συμμόρφωση με την εφαρμόσιμη νομοθεσία των χωρών όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κατά τη λειτουργία της, καθώς και συμμόρφωση με όλες τις λοιπές απαιτήσεις που η ίδια η εταιρεία έχει επιλέξει και αποδεχθεί.
 • Πλήρη και διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου SA 8000:2014, συμπεριλαμβανομένων αυτών που άπτονται της προστασίας και της προαγωγής των ανθρώπινων εργασιακών δικαιωμάτων που δύναται να επηρεάζει και αφορούν τόσο το προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία, λογιζόμενου και του τυχόν έκτακτου, εποχικού, μερικής απασχόλησης ή/και απασχολούμενου κατ’ οίκον, όσο και το προσωπικό που απασχολούν οι καθιερωμένοι προμηθευτές, υπεργολάβοι και υπο-προμηθευτές, με πρωταρχικούς στόχους:
 • Την προστασία των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη κα αποτροπή ατυχημάτων και περιστατικών που επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Την απαγόρευση κάθε μορφής και είδους παιδικής ή εξαναγκασμένης εργασίας
 • Την απαγόρευση κάθε μορφής και είδους παρενόχλησης, καθώς και πάσης φύσεως διάκρισης κατά την εργασία
 • Την προώθηση ίσων ευκαιριών ατομικής και επαγγελματικής εξέλιξης, σε πνεύμα ισονομίας και ισότιμης μεταχείρισης όλων, με υιοθέτηση των αρχών της αξιοκρατίας και της ομαδικότητας στην εργασία
 • Τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και κατ’ επέκταση συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά με τις ώρες εργασίας και την υπερωριακή και νυκτερινή εργασία
 • Τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων – φυσικών προσώπων
 • Συστηματική παροχή ενημέρωσης, σχετικά με την καθιερωμένη Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όλων των αναγνωρισμένων ενδιαφερομένων μερών και αρμοδίων φορέων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των εργαζομένων, των προμηθευτών και υπεργολάβων και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.
 • Διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων και μέσων όπως απαιτείται, προκειμένου να διατηρείται η παρούσα Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας κατάλληλη και αποτελεσματική
 • Συστηματικό έλεγχο όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας (Σ.Δ.Κ.Υ)
 • Σεβασμό προς τις αρχές και τους κανόνες της διαφάνειας, του ηθικού επιχειρείν και του δίκαιου ανταγωνισμού και αποφυγή πρακτικών και μέσων που προκαλούν στρεβλώσεις, αδιαφάνεια και παρεμποδίζουν την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Πλήρη υποστήριξη του αναφαίρετου δικαιώματος των εργαζομένων στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι / συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης
 • Σεβασμό στο δικαίωμα των εργαζομένων για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος αμείβεται με βάση τους νόμους και τις απαιτήσεις της αγοράς και η αμοιβή είναι επαρκής για να καλύψει τις βασικές ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η Διοίκηση της PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, η ικανοποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη τόσο για να παραμένει η λειτουργία  της επιχείρησης ανταγωνιστική με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χωρίς οιασδήποτε μορφής μείωση στα σχετικά κριτήρια και τις απαιτήσεις της πιστοποίησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας, όσο και για να προκύπτει πλήρης συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες γενικότερες απαιτήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και να προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποτελεσματική και συνεχή υλοποίηση της παρούσας δεσμευτικής Πολιτικής για την Κοινωνική Υπευθυνότητα, για τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας και της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας, καθώς και για την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης εντάσσονται η στελέχωση της PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. με έμπειρο, κατάλληλα καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο προσωπικό, η χρήση κατάλληλων, σύγχρονων και αξιόπιστων μεθοδολογικών εργαλείων, εφαρμογών λογισμικού, συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας, εγκαταστάσεων και χώρων, η υλοποίηση λεπτομερών και σαφών διαδικασιών και η διασφάλιση της συνεχούς ροής των αναγκαίων οικονομικών πόρων ώστε να αποτελεί εφικτό στόχο η παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους και αξιοπιστίας με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς οιασδήποτε μορφής διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. λαμβάνει κάθε μέριμνα για τη προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την προστασία και την ακεραιότητα των χώρων, των υποδομών και των αρχείων που διαχειρίζεται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, φθορά και σκόπιμη ή μη ζημία,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και συμβάντων και για την ασφαλή και σύννομη διαχείριση των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

Η PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. αναγνωρίζει ως θεμελιώδη παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία της, την επίτευξη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς με παράλληλη ελαχιστοποίηση δυνητικών αμφισβητήσεων οιασδήποτε προέλευσης. Θεωρεί ως σημαντικές τις σχετικές παραμέτρους λειτουργίας και υιοθετεί πλήρως τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ισοτιμίας και ισονομίας στη μεταχείριση των εργαζομένων, απαλλαγμένης από επιρροές, διακρίσεις και παράλογες ή υπερβολικές απαιτήσεις, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης. Για το σκοπό αυτό, εντοπίζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση τη πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων και φαινομένων που διακυβεύουν στη πράξη την καθιέρωση των ανωτέρω αρχών και επιφέρουν σοβαρό κίνδυνο καταστρατήγησης της εφαρμογής τους. Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση η Διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που κρίνονται σκόπιμα για τη διατήρηση της παρούσας Πολιτικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και τη τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται. Ταυτόχρονα καθιερώνονται Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας και συγκεκριμένες τεκμηριωμένες Διαδικασίες λειτουργίας όπου εξειδικεύονται οι επιμέρους πολιτικές ανά δραστηριότητα και θεματικό πεδίο. 

Η συνολική λειτουργία της PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των Διαδικασιών και των προβλέψεων του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ενώ όλο το προσωπικό που επηρεάζεται γνωρίζει και είναι κατάλληλα ενημερωμένο στην εφαρμογή των Διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του. Η Διοίκηση, δεσμεύεται να στηρίξει την διαρκή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας, παρέχοντας όλα τα αναγκαία μέσα και απαιτούμενους πόρους για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, την επίτευξη των σκοπών του, τη προαγωγή της ασφάλειας, την τήρηση άριστης υλικοτεχνικής υποδομής και υψηλού επιπέδου και τεχνικής ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού το οποίο να εργάζεται σε περιβάλλον ασφαλές που προάγει την επιστημονική, την επαγγελματική και τη προσωπική εξέλιξη. Η Διοίκηση βρίσκεται διαρκώς, σε εγρήγορση ώστε να εντοπίζει όλες τις σημαντικές μεταβολές που επιφέρονται στο νομοθετικό, κανονιστικό και τυποποιητικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, με σκοπό να λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της συστηματικής εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων και συστημάτων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας και να συμβάλει στην εδραίωση και στη διαρκή βελτίωσή του.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συστηματική επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους σε μία προσπάθεια ανατροφοδότησης με κατάλληλες πληροφορίες, αναγνώρισης και προσέγγισης με σκοπό την επίτευξη κοινών επιδιώξεων, προσδοκιών και στόχων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Διαρκείς επιδιώξεις και δεσμεύσεις για την PHOENIX FACILITY SERVICES S.A. αποτελούν: 

 • Η πρόληψη και η αποτροπή παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού
 • Η διατήρηση και η προαγωγή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
 • Η αναγνώριση της εταιρείας ως εργοδότη πρώτης επιλογής στον κλάδο που δραστηριοποιείται

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση :

 • Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις απειλές και τους κινδύνους που επηρεάζουν τις δραστηριότητές της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισης τους, την θέση τους υπό έλεγχο και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και λειτουργίας.
 • Καθιστά διαθέσιμα στο προσωπικό όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά την εκτέλεση της εργασίας
 • Μεριμνά για την παρακολούθηση της υγείας και την επιβεβαίωση της καταλληλότητας του προσωπικού για να εργασθεί
 • Βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τον εντοπισμό όλων των σημαντικών μεταβολών που επιφέρονται στα εφαρμόσιμα τυποποιητικά και κανονιστικά έγγραφα που διέπουν τη λειτουργία της και την εργασία και δεσμεύεται για τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων προκειμένου να αναθεωρείται κατάλληλα η τεκμηρίωση του ΣΔΚΥ ώστε αυτό να διατηρείται ενήμερο, αποτελεσματικό και συνεχώς βελτιούμενο
 • Εξασφαλίζει τη χρήση προμηθευτών και υπεργολάβων, με αποδεδειγμένη εμπειρία και επίδοση σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας και σεβασμού των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ συστηματικά αξιολογεί με αντικειμενικά κριτήρια την επίδοση/απόδοση που επιδεικνύεται
 • Αναγνωρίζει και καλύπτει τις ανάγκες επιμόρφωσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού ώστε να διατηρείται τεκμηριωμένα η αναγκαία ευαισθησία και εγρήγορση στις απαιτήσεις του Σ.Δ.Κ.Υ., η τεχνική τους ικανότητα και η συμμόρφωση με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τομέων δραστηριοποίησης της επιχείρησης
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των καθιερωμένων Διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Κ.Υ.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους σε επίπεδο εταιρείας και λειτουργικών Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Κ.Υ. από την Διοίκηση και αναθεωρούνται κατάλληλα εφόσον απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανωτικής μονάδας της επιχείρησης.
 • Παρακολουθεί συστηματικά τις χρηματοροές και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και αυτοτέλειας της επιχείρησης, ώστε να μην υπόκειται δυνητικά σε οιασδήποτε μορφής επιρροή που τυχόν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ποιότητα και αξιοπιστία που οφείλει να επιτυγχάνει στην επιχειρησιακή της λειτουργία
 • Ενημερώνει συστηματικά τα στελέχη της επιχείρησης για τις επιμέρους πτυχές του Συστήματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας που αφορούν τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, εξασφαλίζει την πρόσβαση στην σχετική τεκμηρίωση του Σ.Δ.Κ.Υ. και διασφαλίζει ότι εργάζονται εντός πλαισίου της παρούσας δεσμευτικής Πολιτικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
 • Καθιερώνει σχετική Επιτροπή/Ομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας και μηχανισμούς εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων με σκοπό να εντοπίζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις κοινωνικής υπευθυνότητας και να αναλαμβάνει έγκαιρα κατάλληλες διορθωτικές ή/και προληπτικές δράσεις για την άρση των επιπτώσεων που επιφέρουν αυτές οι αποκλίσεις στο κύρος της επιχείρησης και στην αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων
 • Καθιερώνει μηχανισμούς έλεγχου και αξιολόγησης των προμηθευτών και των υπεργολάβων που χρησιμοποιεί
 • Καθιερώνει διαδικασίες τεκμηριωμένης αντιμετώπισης παραπόνων, καταγγελιών και αμφισβητήσεων εργαζομένων, κοινωνικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, ενώ ταυτόχρονα διερευνά συστηματικά το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων από την εταιρική διακυβέρνηση. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Διοίκηση αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, προάγει την υποβολή προτάσεων βελτίωσης και επενδύει στον άνθρωπο, σεβόμενη τον απασχολούμενο, τον οποίον προστατεύει από τυχόν κυρώσεις επειδή υπέβαλε παράπονα και προτάσεις βελτίωσης, και του οποίου το επίπεδο ικανοποίησης μετρά και στοχεύει να βελτιώνει.
 • Αποδέχεται και διευκολύνει τον έλεγχο από αρμόδιες αρχές και φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και μεριμνά άμεσα για την άρση όλων των μη συμμορφώσεων και αποκλίσεων που τυχόν εντοπίζονται στη λειτουργία της επιχείρησης.